zpsVeškeré informace k zápisu do 1.tříd pro školní rok 2015/2016 se dozvíte v tomto článku. POZOR! Poprvé je možnost si elektronicky zarezervovat termín zápisu a předejít tak čekání.

Povinná školní docházka ve školním roce 2015 – 2016 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2009. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010.

Zápis se koná v pátek 13. února 2015 od 14 do 18 hodin v přízemí hlavní budovy školy a v I. patře.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží :

– rodný list dítěte

– doklad o trvalém bydlišti dítěte ( občanský průkaz)

Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel.

Děti po odkladu v roce 2014/2015:

Pokud bylo dítě u zápisu vloni na naší ZŠ, může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci a na formulářích zkontrolovat vyplněná data.

Pokud bylo dítě vloni na zápisu na jiné škole, absolvuje celý zápis.

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy v pondělí 16.2. 2015

Odklad povinné školní docházky pro školní rok 2015/16

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Nebudete – li se moci zúčastnit zápisu v uvedeném termínu, nabízíme termín náhradní, a to ve čtvrtek 26. 2. 2015 od 13.00 do 15.00hodin.

Pro urychlení administrace Vás žádáme o předvyplnění zápisového listu žáka, který je ke stažení zde (ve formátu PDF).