Vážení rodiče, ministerstvo školství vydalo dokumenty „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ a Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení.

Pro nás z uvedených dokumentů vyplývá následující:

 • 11.5. obnoví škola výuku pro žáky 9. ročníku zaměřenou na přípravu k přijímacím zkouškám.
 • 25.5. obnoví škola omezenou výuku pro žáky 1. stupně.
 • Od června realizace konzultací v menších skupinách žáků na 2. stupni.
 • Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka.
 • Žáci nepřítomní ve škole budou pokračovat v upraveném distančním způsobu vzdělávání.

Přítomnost žáků ve škole se uskuteční do 30.6. za níže uvedených podmínek:

 • zákonný zástupce oznámí třídnímu učiteli (vedení školy) předběžný zájem o pravidelnou přítomnost dítěte ve škole do 7. května (9. třídy), respektive do 18.května (1 stupeň)
 • žák nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna
 • žák respektuje všechna hygienická opatření stanovená školou – v případě jejich porušování může být z přítomnosti ve škole vyloučen
 • pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka
 • rozvrh hodin vyučování bude upraven.

Podmínky fungování jednotlivých žákovských skupin budou upřesněny po ukončení přihlašování žáků.

V příloze naleznete pravidla, podle nichž budou vyučující naší školy hodnotit žáky za 2. pololetí na vysvědčení. Pravidla vydalo MŠMT. V případě jazykové bariéry budeme volit slovní hodnocení.
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a SŠ za 2.pololetí roku 2019-2020

Harmonogram uvolňování v oblasti školství
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019-2020
Přihláška pro žáky 1.stupně

 

 

ҮНЭНЧ МЭДҮҮЛЭГ ВИРУСЫН ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ШИНЖ ТЭМДГҮҮД БАЙХГҮЙ ТУХАЙ
Сургууль ба сургуулийн байгууламж сулруулах тухай санал
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ СУЛРУУЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ