Vážení rodiče a zákonní zástupci, od 8.6.2020 zahajuje škola pro žáky 6. – 9.tříd realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit. V tomto režimu bude škola fungovat v období od 8. do 30. června 2020.
Vzdělávací aktivity budou probíhat v třídních kolektivech do 15 žáků. Pokud je tedy ve třídě více jak 15 žáků, pak bude třída rozdělena na 2 skupiny. Rozdělení žáků a předání informace o obsazení jednotlivých skupin zajistí vždy třídní učitel. Vzdělávací aktivity budou probíhat pro jednotlivé třídy ve stanovený den a dle stanoveného rozvrhu. Začátek vzdělávací aktivity bude vždy v 8:30, konec v 10:30 (bez velké přestávky).

Rozpis pro jednotlivé třídy:

Pondělí – 6.třídy

Úterý – 7.třídy

Středa – 8.třídy

Čtvrtek – 9.třídy

Pátek – Individuální konzultace (po dohodě s vyučujícím).

Žáci jsou povinni vstupovat do školy pouze určeným vchodem a v doprovodu určeného pedagogického pracovníka.

Vstupy do školy:

Vstup 4A      6.A,7.A,8.A,9.A (1. skupina) – hlavní vchod do šaten

Vstup 4B      6.A,7.A,8.A       (2. skupina) – vchod do šaten u pavilonu

Vstup 1         6.B,7.B,8.B,9.B (1. skupina) – vchod u chlapeckých TV šaten

Vstup 2         6.B,7.B,9.B        (2. skupina) – vchod u TV od parkoviště pro    zaměstnance školy

Vstup 3A      6.C,7.C,8.C,9.C  (1. skupina) – hlavní vchod budovy

Vstup 3B      6.C,7.C,8.C,9.C   (2. skupina) – zadní vchod do hlavní budovy od šaten

Mapa vchodů (ve formátu PDF)

Rozvrh vzdělávacích aktivit od 8.6. do 30.6.2020 (ve formátu PDF)

Školní jídelna je pro žáky uzavřena.
Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka.
Všichni žáci pokračují v upraveném distančním způsobu vzdělávání.

Vzdělávací a socializační aktivity budou probíhat za níže uvedených podmínek:

  • žák nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti
  • nejpozději při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – viz odkaz níže, pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna
  • žák respektuje všechna hygienická opatření stanovená školou – v případě jejich porušování může být z přítomnosti ve škole vyloučen
  • pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka

 

Další důležité odkazy a informace (ke stažení)

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (ve formátu PDF)
POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (ve formátu PDF)
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ