Milí rodiče, v tomto školním roce nás čeká již tradiční zápis, který proběhne prezenční formou přímo na naší škole (ZŠ Dr. Miroslava Tyrše). K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 2016 do 31.8.2017. Termín zápisu je stanoven na dny 24. – 27. dubna 2023, a to vždy od 14.00 do 17.00 hodin.

Na tyto dny mohou zákonní zástupci využít rezervační systém a zarezervovat si termín a čas konání zápisu . Při rezervaci bude každému dítěti přiřazeno registrační číslo. Zákon stanovuje, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Rodiče si ale pro zápis mohou vybrat školu podle svého uvážení, tedy jinou, než školu spádovou.

Pokud víte, že vaše dítě nastoupí do prvního ročníku, je nutné dodat vyplněnou Žádost o přijetí do 1.třídy

Vyplněnou žádost lze doručit do školy předem, a to následujícími způsoby:
– do datové schránky školy: imaxkj5
– emailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte(skola@zstyrsceskalipa.cz)
– osobním podáním – hlavní budova – kancelář školy v přízemí (z ulice Mánesova 1526)
– osobním podáním – hlavní budova (vhozením do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do školy z ulice Mánesova 1526)
– nebo osobně vyplnit na místě v době konání zápisu.

Dále zák. zástupce předloží:
– rodný list dítěte k nahlédnutí (u cizinců pas dítěte)
– kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky v minulém školním roce

Odklad
Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné podat Žádost o odklad školní docházky.
Dále dodat ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC) a DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře).
Rozhodnutí o přijetí (o odkladu) vydává ředitel školy do 30 dnů od zahájení konání správního řízení.

Náhradní termín zápisu je stanoven na 3.5.2023 od 14:00 do 16:00.

Vyrozumění o přijetí
Na webových stránkách školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků.
Originál rozhodnutí bude uložen u vedení školy . Pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí , bude mu na požádání vystaven stejnopis.
V případě, že počet přijatých žádostí ( přihlášek) překročí stanovený počet míst (je dán kapacitou naplněností školy), stanoví ředitel kritéria pro přijetí žáků:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
1. Spádovost – školský obvod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše , Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Česká Lípa č. 3/2016 vymezující školské obvody základních škol.
2. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy je dán naplněností kapacity školy.
3. Losování (provede ŘŠ za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy).

Rodičům, kteří uvažují o zapsání dítěte na naši školu, nabízíme informační schůzku 13. dubna od 16 hodin, dny otevřených dveří 4. a 5.dubna od 9 hodin do 16 hodin s možností nahlédnutí do výuky v prvních třídách a školní družiny, ale možná je i individuální prohlídka školy po domluvě s vedením školy.

Každoroční zájem o naši školu nás těší, ale zároveň zavazuje, neboť i nadále si chceme udržet dobré renomé.
Co vašim dětem nabídneme?
• skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima,
• perfektní vybavení ICT – ve všech třídách výuka na interaktivních tabulích (žádná novinka),
• angličtina od 1. ročníku, od šestého ročníku volba dalšího cizího jazyka(ruština nebo němčina)
• krásné třídy
• kvalitní výuka
• zábavná školní družina umístěna ve vlastních prostorách (1. – 3. třídy), klub (pro žáky 4.- 6. třídy),
• velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ
• obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy,
• projekty, akce, koncerty, divadlo, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění,
• prevence sociálně patologických jevů,
• výborná kuchyně (výběr ze dvou jídel)
• nadstandardní péče o žáky s SVP (přednostně poruchy učení)
• rozšířená výuka matematiky ve 3-5.ročníku
• školní jídelna i školní družina v areálu školy
• lyžařské výcviky, ozdravné pobyty
• plavání a bruslení od 1. ročníku,