Základní informace

I.Údaje ze zřizovací listiny

Zřizovací listina byla vydaná dne 9. 10. 2009 s č .j. MUCL/175432/2009. Základní škola byla zřízena jako příspěvková organizace pod identifikačním číslem: IČO 49 864 611 Nové zařazení do sítě škol pod č.j. 18224/2003-21 vydalo MŠMT od 1.1.2003.

Oficiální název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Česká Lípa

Čestný název „ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše “ škole obnovilo a propůjčilo MŠMT ČR v roce 1990. Obvod školy je vymezen převážně ulicemi ve středu města a zahrnuje některé přilehlé obce – Sosnová, Ramš, Kvítkov, Kozly.

II.Typ školy a její zaměření

Základní škola Dr. M. Tyrše v Mánesově ulici je plně organizovaná škola s právní subjektivitou. Kapacita školy je 692 žáků. Nabízíme rozšířenou výuku cizích jazyků.

III. Zvolený vzdělávací program a jeho specifika

Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání – Škola jazykům otevřená

Vzdělávací program chápe obsah základního vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech i jako klíč k pochopení společenských i technických přeměn současnosti. Zahrnuje v přiměřené rovnováze poznatky a činnosti vztahující se ke všem vzdělávacím oblastem a oborům Standardu základního vzdělávání. Součástí vzdělávacího programu je systematické vzdělávání zejména v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí.

Profilace školy se projevuje v zaměření na výuku cizích jazyků, především pak anglického a německého. V současné době také nabízíme, na základě projeveného průzkumu, také výuku ruského jazyka a přírodních věd. Výuka cizím jazykům vytváří předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy Evropy i světa a připravuje je jak k praktickému užívání jazyka, tak i k objevování a chápání skutečností, které se nacházejí i mimo oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Výuka anglického jazyka je nabízena žákům již od 1. třídy formou volitelného předmětu – Komunikace v anglickém jazyce.

Žákům nabízíme od 6. třídy výuku druhého cizího jazyka, který si mohou zvolit v rámci aktuální nabídky. Pozornost při výuce se soustřeďuje především na probuzení zájmu žáků o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, na osvojení zvukové podoby příslušného jazyka a zvládnutí vztahů mezi zvukovou i grafickou stránkou na podkladě rozvíjení řečových dovedností.