Školní družina a školní klub

Ve školní družině je v letošním školním roce /2018 – 2019/ zapsáno 150 dětí, čímž je naplněna kapacita ŠD. Děti jsou zařazeny do pěti oddělení.

První oddělení navštěvují děti ze třídy 2.B a 2.C pod vedením p. vychovatelky B. Grosmutové, druhé oddělení děti ze třídy 1.C a 4.C pod vedením p. vychovatelky R. Ležákové, třetí oddělení děti ze třídy 1.A a 2.A pod vedením p. vychovatelky A. Loudové, 4. oddělení děti ze třídy 1.B a 3.C pod vedením p. vychovatelky G. Tomíčkové a 5.oddělení vede p. vychovatelka H. Sedláčková, kam jsou zařazeny děti z 3.A a 3.B. . Při škole je také otevřeno jedno oddělení školního klubu, kde se dětem věnuje p. vychovatelka J. Lopušanová. Do školního klubu dochází 40 dětí převážně ze čtvrtých, pátých a šestých tříd..

Činnosti ve ŠD a ŠK jsou velmi pestré. Zaměřují se na zájmovou a odpočinkovou činnost po skončení vyučování v oblasti výtvarné, pracovní, tělesné a hudební. Při pobytu venku (během celého školního roku/ jsou využívány přilehlé prostory školy) hřiště a zahrada. Ve spolupráci se školou děti v odpoledních hodinách navštěvují zájmové kroužky, které škola nabízí (sportovní, pěvecký, ručních prací, výtvarný, čtenářský, keramický, mažoretek, práce na PC, kroužek Aj) . Kromě pravidelných činností se uskutečňují i akce nepravidelné, jako např. návštěva divadélka „Koloběžka“, paní vychovatelky připravují karnevaly se soutěžemi, návštěvy muzea, filmových představení, bruslení v zimním areálu , organizují zajímavé výlety .atd.

Organizace provozu se řídí Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu, způsob úhrady za pobyt ve ŠD je zakotven ve Vnitřní směrnici ke stanovení výše úplaty ve školní družině a školním klubu.

Vnitřní řád ŠK

Vnitřní řád ŠD
ŠVP pro ŠD
ŠVP pro ŠK
Směrnice ke stanovení úplaty ve ŠD a ŠK

Odhláška ze školní družiny/školního klubu