Pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020.
K zápisu se dostavte s občanským průkazem a rodným listem dítěte.

Všeobecné informace o zápisu
Zápis bude probíhat v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v učebnách prvního stupně v přízemí hlavní budovy školy .

Kromě učeben, ve kterých bude probíhat zápis předem elektronicky zaregistrovaných žáků, budou naše paní učitelky zapisovat děti průběžně přicházející.
Rodiče (zákonní zástupci) mohou přihlásit dítě na naši školu bez ohledu na trvalé bydliště zákonných zástupců, zařazené mimo obvod stanovený vyhláškou o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Česká Lípa.
K zápisu pro zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2019/20 se dostaví děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Do prvních tříd Základní školy Dr. Miroslava Tyrše se přijímají děti podle následujících kritérií:
1. Spádovost – školský obvod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše , Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Česká Lípa č. 3/2016 vymezující školské obvody základních škol
2. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy je dán naplněností kapacity školy.
Nebudete – li se moci zúčastnit zápisu v uvedeném termínu, nabízíme termín náhradní, a to ve středu 17. dubna 2019 od 13.00 do 15.00 hodin.
Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy v pondělí 8.4.2019

Přesvědčte se sami o správnosti výběru naší školy pro vaše děti a využijte dnů otevřených dveří, které proběhnou v úterý 19.3. a ve středu 20.3. 2019, a to vždy od 9.00 do 16:00. V tyto dny v dopoledních hodinách můžete zhlédnout výuku v prvních třídách a přímo se do výuky zapojit, a také máte možnost si školu prohlédnout.
Rodičům nabízíme informační schůzku, která proběhne v úterý 19. března 2019 od 16.00 hodin.

Odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020:
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době konání zápisu,
odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Děti po odkladu v roce 2018/2019:
Pokud bylo dítě u zápisu vloni na naší ZŠ, může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci a na formulářích zkontrolovat vyplněná data.
Pokud bylo dítě vloni na zápisu na jiné škole, může absolvovat celý zápis.

Možnost nastoupit do 1. ročníku pro nešestileté děti:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Soubory ke stažení a další informace:
Zápisový list žáka
Nápověda pro rodiče (Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – materiál pro PV MŠMT)
Další informace o škole