Pro budoucí prvňáčky

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Zveme vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2018/19. Zápis bude probíhat v pátek 6. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 hodin. K zápisu se dostavte  s občanským průkazem a rodným listem dítěte.
Přesvědčte se sami o  správnosti výběru naší školy pro vaše děti a využijte dnů otevřených dveří, které proběhnou v úterý 20. a ve středu 21.března 2018, a to vždy od 9.00 do 15.00hodin.  V tyto dny v dopoledních hodinách  můžete  zhlédnout výuku v prvních třídách a přímo se do výuky zapojit, a také máte možnost si školu  prohlédnout.
Rodičům nabízíme informační schůzku, která proběhne v úterý 20. března 2018 od 16.00 hodin.

Všeobecné informace o zápisu

Zápis se koná  v pátek 6. dubna 2018 od 14 do 18 hodin  v přízemí hlavní budovy školy.
Rodiče (zákonní zástupci) mohou přihlásit dítě na naši školu bez  ohledu na trvalé bydliště zákonných zástupců.

K zápisu pro zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2018-19 se dostaví děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012.

Do prvních tříd Základní školy, Dr. Miroslava Tyrše se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. Spádovost – školský obvod ZŠ  Dr. Miroslava Tyrše , Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Česká Lípa  č. 3/2016 vymezující školské obvody základních škol
  2. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy je dán naplněností kapacity školy.
    Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy v pondělí 9.4.2018

Děti po odkladu v roce 2017/2018:

Pokud bylo dítě u zápisu vloni na naší ZŠ, může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci  a na formulářích zkontrolovat vyplněná data. Pokud bylo dítě vloni na zápisu na jiné škole, absolvuje celý zápis.

Odklad povinné školní docházky pro školní rok 2018/19

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době konání zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení  a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Možnost nastoupit do 1. ročníku pro nešestileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Nebudete – li se moci zúčastnit zápisu v uvedeném termínu,
nabízíme termín náhradní, a to ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 13.00 do 15.00 hodin.

Nápověda pro rodiče (Desatero pro rodiče dětí  předškolního věku – materiál pro PV MŠMT)

Zde rodičům nabízíme možnost elektronického přihlášení na zápis.

Zápisový list žáka si můžete stáhnout zde.