Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

Zápis do 1.tříd

Zápis do 1.tříd bude probíhat 12.4. - 16.4.2021 (podrobnosti připravujeme)

AKTUALITY

Informace k provozu školy od 1. 3. 2021

Na základě usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání, stanovuji pro školu následující provozní opatření:

Výuka na 1. i 2. stupni školy bude probíhat pouze distanční formou bez osobní přítomnosti žáků ve škole, dle aktualizovaného rozvrhu.

Školní družina je mimo provoz.

Nadále je možnost individuálních konzultací žáků po domluvě s vyučujícím.

Platí současná pravidla pro poskytování individuálních intervencí a konzultací pro žáky s podpůrnými opatřeními. Termíny se stanovují dle dohody individuálně.

Všichni mají povinnost nosit roušky/ochranné prostředky odpovídající nařízení Ministerstva zdravotnictví po celou dobu pobytu ve škole. Třetí osoby (rodiče a další) vstupují do školy pouze v odůvodněných případech.

Provoz školní jídelny není zakázán. Žáci, kteří se zúčastní distanční výuky a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem.

Výdej obědů:  12,00 – 13,00 hod.

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22

Zápis bude organizován pouze formální částí, tedy bez osobní přítomnosti dítěte.

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Děti, které měly povolený odklad ŠD o jeden rok, musejí konat zápis pro školní rok 2021/22.

Termín zápisů je stanoven na dny od 12.4 do 16.4.2021.

Individuální možnost zápisu je možné uskutečnit po domluvě s ŘŠ od 1.4. do 30.4.2021

Kritéria pro přijetí

 1. Spádovost – školský obvod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše , Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Česká Lípa č. 3/2016 vymezující školské obvody základních škol.
 2. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy je dán naplněností kapacity školy.
 3. Los

Do naší školy se mohou hlásit i děti, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod.

Podrobnější informace o průběhu zápisu budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Co  vašim dětem nabídneme?

 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima,
 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích (žádná novinka),
 • angličtina od 1. ročníku, od šestého ročníku volba dalšího cizího jazyka(ruština nebo němčina)
 • krásné třídy
 • kvalitní výuku
 • zábavnou školní družinu umístěnou ve vlastních prostorách (1. – 3. třídy), klub (pro žáky  4.- 5. třídy),
 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ
 • obsáhlou nabídku mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy,
 • projekty, akce, koncerty, divadlo, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění,
 • prevenci sociálně patologických jevů,
 • výbornou kuchyni s výběrem ze dvou jídel
 • nadstandardní péče o žáky s SVP (přednostně poruchy učení)
 • školní jídelnu i školní družinu v areálu školy
 • lyžařské výcviky, ozdravné pobyty
 • plavání a bruslení od 1. ročníku,
 • a mnoho dalších aktivit

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE LETOS ONLINE

Protože se od října všichni žáci druhého stupně učí online, pořádáme online i olympiády. Ta v anglickém jazyce proběhla ve dvou kolech. Dne 10. února proběhl pro obě kategorie poslechový a gramatický test v prostředí Microsoft TEAMS a FORMS, které dobře známe z našeho každodenního učení. 15. a 17. února potom proběhl speaking, kde si každý vylosoval téma a na toto téma potom mluvil, opět samozřejmě online.
číst více…

Informace PPP v Č. Lípě

Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě stále pracuje a funguje pro rodiče, žáky a školy i v době uzavření škol vzhledem ke zvýšeným opatřením v rámci koronavirové nákazy.
Pracovníci PPP přijímají žádosti o vyšetření, případně prodlužují platnost vyšetření, nabízejí také pomoc se zvládnutím online výuky formou konzultací.
Rodiče vycházejících žáků, evidovaných v PPP s poruchami učení a chování, si musí sami požádat o dodatek k přihlášce, jinak střední škola nebude respektovat možnost navýšení času při konání přijímací zkoušky.
Mgr. Jana Kalivodová

1. místo v okresním kole Olympiády

1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce 2021 náleží Aničce Kulhánkové z 9.C!

Zlatou pozici si vybojovala mezi 23 účastníky. Výborně naši školu zastupovala i Anička Doležálková z 9. A, která obsadila pěkné 6. místo.
Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Blahopřejeme a držíme pěsti v krajském kole.

Nové opatření MŠMT a přijímací zkoušky 2021

S účinností od 5.1. 2021 platí nová opatření týkající se přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou.
Ředitel SŠ může rozhodnout, že se jednotná příjímací zkoušku (PZ) nebude konat.
Pokud se jednotná PZ (Cermat) nekoná, koná se vždy školní příjímací zkouška na příslušné střední škole. Tato zkouška se však nesmí konat ve stejný termín stanovený pro jednotnou PZ.
Pokud je součástí prvního kola příjímací řízení jednotná PZ nebo školní PZ, může ředitel SŠ rozhodnout o jejich nekonání. Tuto skutečnost musí nejpozději do 8. března 2021 zveřejnit na webu školy a do 19. března sdělit informaci všem uchazečům. Nekonání PZ nebo školní PZ je podmíněno pokud:
– tuto skutečnost oznámí v kritériích pro přijímání žáků
– počet přijatých přihlášek je nižší než předpokládaný počet přijatých žáků

Pro přijímací řízení do osmiletého gymnázia se nic nemění.

Vedení školy

Ocenění společnosti Scio