Od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro ostatní žáky (3.- 9. třídy) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Všem žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole po domluvě s vyučujícím (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchody a odchody se budou organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

I nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Na základě doporučení se během dne budeme snažit zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu, a to dle možností školy a charakteru počasí podle možností školy.

Budeme provádět pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň
5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, což je z epidemiologického pohledu zásadní.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude pokračovat provoz školní družiny.

Školní jídelna je v provozu.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v čase 13,00 – 13,30 hod.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Rozvrh hodin od 4.1.2021